PRAWO KARNE

Skutecznie reprezentujemy: podejrzanego, oskarżonego, skazanego – jako OBROŃCA.

Doradzamy przed wszczęciem oficjalnego postępowania.
Oferujemy absolutną tajemnicę adwokacką, tworzymy strategię postępowania, opracowujemy i dobieramy najskuteczniejszą dla sprawy linię obrony i argumentacji. Uzgadniamy plan postępowania i konsultujemy się z Klientem w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym.
Pomagamy na każdym etapie postępowania karnego:
występujemy

 • w toku dochodzenia, śledztwa – przed Policją i prokuratorem,
 • w postępowaniu w sprawach nieletnich – przed sądem rodzinnym,

bronimy przed Sądem we wszystkich instancjach w sprawach:

 • karnych
 • karnoskarbowych
 • o wykroczenia

Służymy skuteczną pomocą obrońcy w zakresie przestępstw:

 • przeciw mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, kradzież impulsów telefonicznych, oszustwo, oszustwo komputerowe, niszczenie lub uszkadzanie mienia, zabór pojazdu mechanicznego, paserstwo)
 • związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
 • przeciw bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek komunikacyjny, kolizja, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia)
 • przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, aborcja, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, udział w bójce lub pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, narażenie na zakażenie wirusem HIV, chorobą zakaźną, nieudzielenie pomocy)
 • przeciw czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności)
 • przeciw działalności instytucji (czynna napaść na funkcjonariusza, utrudnianie czynności służbowych, znieważenie funkcjonariusza, łapownictwo, płatna protekcja)
 • przeciw obrotowi gospodarczemu (oszustwo na stanowisku kierowniczym, oszustwa kredytowe, dotacyjne, ubezpieczeniowe, umyślne bankructwo, fałszerstwo),
 • skarbowych ( uchylanie się od opodatkowania, oszustwa podatkowe – podanie nieprawdy, zatajenie, niedopełnienie obowiązków informacyjnych, zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej, nieprowadzenie ksiąg, nierzetelne albo wadliwe prowadzenie ksiąg, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami, sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej, paserstwo wyrobami akcyzowymi, wprowadzenie w błąd organu podatkowego, przemyt celny)

przygotowujemy wnioski i reprezentujemy w sprawach o:

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwę w wykonaniu kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie

występujemy w sprawach o odszkodowanie za:

 • niesłuszne skazanie
 • niesłuszne tymczasowe aresztowanie

prowadzimy sprawy o wydanie wyroku łącznego.

Profesjonalnie służymy pomocą ofiarom przestępstwa – pokrzywdzonym – jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.

Występujemy o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

Pozywamy o zadośćuczynienie i odszkodowanie już w toku procesu przed sądem karnym