PRAWO PRACY

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy w sprawach o:

 • odwołanie od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę (bez winy pracownika, z winy pracownika),
 • przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
 • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych),
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wydanie świadectwa pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy ,
 • odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy,
 • odprawę rentową, emerytalną, z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • nagrody jubileuszowe,
 • dochodzenie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • uchylenie uchwały organu spółdzielni, w wypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy,
 • roszczenia na tle spółdzielczej umowy o pracę,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.