SPRAWY KARNE
Skutecznie reprezentujemy: podejrzanego, oskarżonego, skazanego – jako OBROŃCA.
Doradzamy przed wszczęciem oficjalnego postępowania. Oferujemy absolutną tajemnicę adwokacką, tworzymy strategię postępowania, opracowujemy i dobieramy najskuteczniejszą dla sprawy linię obrony i argumentacji. Uzgadniamy plan postępowania i konsultujemy się z Klientem w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym. Pomagamy na każdym etapie postępowania karnego:

występujemy
• w toku dochodzenia, śledztwa – przed Policją i prokuratorem,
• w postępowaniu w sprawach nieletnich – przed sądem rodzinnym,
bronimy przed Sądem we wszystkich instancjach w sprawach:
• karnych
• karnoskarbowych
• o wykroczenia
Służymy skuteczną pomocą obrońcy w zakresie przestępstw:
• przeciw mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, kradzież impulsów telefonicznych, oszustwo, oszustwo komputerowe, niszczenie lub uszkadzanie mienia, zabór pojazdu mechanicznego, paserstwo)
• związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
• przeciw bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek komunikacyjny, kolizja, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia)
• przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, aborcja, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, udział w bójce lub pobiciu, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, narażenie na zakażenie wirusem HIV, chorobą zakaźną, nieudzielenie pomocy)
• przeciw czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności)
• przeciw działalności instytucji (czynna napaść na funkcjonariusza, utrudnianie czynności służbowych, znieważenie funkcjonariusza, łapownictwo, płatna protekcja)
• przeciw obrotowi gospodarczemu (oszustwo na stanowisku kierowniczym, oszustwa kredytowe, dotacyjne, ubezpieczeniowe, umyślne bankructwo, fałszerstwo),
• skarbowych ( uchylanie się od opodatkowania, oszustwa podatkowe – podanie nieprawdy, zatajenie, niedopełnienie obowiązków informacyjnych, zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej, nieprowadzenie ksiąg, nierzetelne albo wadliwe prowadzenie ksiąg, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami, sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej, paserstwo wyrobami akcyzowymi, wprowadzenie w błąd organu podatkowego, przemyt celny)
przygotowujemy wnioski i reprezentujemy w sprawach o:
• odroczenie wykonania kary
• przerwę w wykonaniu kary
• warunkowe przedterminowe zwolnienie
występujemy w sprawach o odszkodowanie za:
• niesłuszne skazanie
• niesłuszne tymczasowe aresztowanie
prowadzimy sprawy o wydanie wyroku łącznego.
Profesjonalnie służymy pomocą ofiarom przestępstwa
– pokrzywdzonym – jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego.
Występujemy o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.
Pozywamy o zadośćuczynienie i odszkodowanie już w toku procesu przed sądem karnym