WYNAGRODZENIE
 
Wynagrodzenie ustalane jest w formie umowy, bezpośrednio z Klientem. Wysokość honorarium zależy jednakże od rodzaju sprawy, jej zawiłości, nakładu pracy Kancelarii.
W sprawach nietypowych, skomplikowanych, w odniesieniu do których rozprawa jest wielokrotnie odraczana przez sąd, honorarium ustalane jest indywidualnie, po uwzględnieniu czasu niezbędnego do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.
Oferujemy poniższe kryteria rozliczeń:
•    system rozliczeń godzinowych – wynagrodzenie określone jest na podstawie liczby przepracowanych godzin, gdy nie jest możliwe wstępne określenie nakładu pracy niezbędnego dla skutecznego rozwiązania problemu;
•    system wynagrodzenia zryczałtowanego – wysokość określona jest stałą stawką miesięczną, z reguły przy stałej obsłudze prawnej;
•    system negocjacji – honorarium jest indywidualnie negocjowane w klientem, jest to ustalona z góry całkowita kwota wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, z możliwością zawarcia klauzuli tzw. „premii za sukces”.
Płatności dokonywanie są na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Kancelarię w terminie uzgodnionym przez strony. Kwota do zapłaty powiększana jest o 22% VAT.
Zasadniczo wynagrodzenie płatne jest z góry. Niemniej jednak, Kancelaria jest otwarta na potrzeby i możliwości finansowe klientów, a także znajduje zrozumienie dla złożonej niejednokrotnie sytuacji życiowej Klienta. Istnieje możliwość równomiernego rozłożenia płatności wynagrodzenia w całym okresie prowadzenia sprawy lub podzielenia go na części. Kancelaria służy także bezpłatną pomocą w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych.

 

WYNAGRODZENIE ZA PORADĘ PRAWNĄ
 
Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest uzależniony od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację w tej kwestii można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie pocztą elektroniczną. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest w ramach prowadzenia sprawy, nie jest pobierane wynagrodzenie za udzieloną poradę.
 
WYNAGRODZENIE ZA PISMO PROCESOWE I UMOWĘ
 
Koszt sporządzenia pisma procesowego lub umowy jest ustalany ryczałtowo z góry, indywidualnie.
Zależy on od zawiłości sprawy, terminu, na który pismo ma być przygotowane, konieczności analizy akt sprawy w sądzie, to jest dokonania czynności poza Kancelarią. Aktualną informację w tej kwestii można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie pocztą elektroniczną. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem sporządzenie pisma procesowego dokonane jest w ramach umowy i nie jest pobierane dodatkowe wynagrodzenie za jego przygotowanie.

 

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWĘ SĄDOWĄ
 
Stawki minimalne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm). § 6 stanowi, iż stawki wynoszą – przy wartościprzedmiotu sprawy:
1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.
Dodatkowo, na wysokość wynagrodzenia wpływ ma nadto poziom skomplikowania sprawy oraz czas jej trwania w toku postępowania przed sądem I instancji.
 
WYNAGRODZENIE ZA NEGOCJACJE
 
Udział w negocjacjach oraz asysta adwokata przy podpisywaniu umów rozliczane jest zazwyczaj wg stawki godzinowej.
 
WYNAGRODZENIE ZA STAŁĄ OBSŁUGĘ I PRZEDSĄDOWE
CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE
 
Miesięczne wynagrodzenie ustalane jest przez strony; ryczałt obejmuje ustaloną w umowie liczbę godzin; w przypadku jej przekroczenia, rozliczenia dodatkowe dokonywane są w oparciu o ustaloną indywidualnie stawkę godzinową.

Warto w trakcie wizyty w Kancelarii poruszyć także kwestię sposobu uiszczenia honorarium, aby wybrać opcję najlepiej dopasowaną do aktualnych możliwości Klienta. Kancelaria jest do dyspozycji również w tej kwestii.